Oglasna tabla

                              Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu
                                          "SVETLOSTKOMERC" d.o.o
                                   11000 Beograd, Cara Dušana br. 60

 

                      REDOVNA  SKUPŠTINA
                                           "SVETLOSTKOMERC" D.O.O

                                     
                                     Beograd  01.06.2015. godine 

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu
"SVETLOSTKOMERC" d.o.o
11000 Beograd, Cara Dušana br. 60

ČLANOVIMA DRUŠTVA

 

Predmet: Poziv za redovnu skupštinu Društva

U prilogu Vam dostavljamo sledeće:

  1. Poziv za sednicu Skupštine Društva, zakazanu za 22.06.2015. godine u 0900 časova.
  2. Predlog odluka Skupštine Društva.
  3. Zapisnik sa predhodne Skupštine Društva, održane 15.10.2014. godine.

 

Očekujemo Vaše prisustvo.

Srdačan pozdrav

                                                         
DIREKTOR

                                                                              ________________________________
                                                                                          PREDRAG ŽIVKOVIĆ


            Na osnovu člana  18.  Osnivačkog akta Privredno društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu „SVETLOSTKOMERC“ d.o.o. Beograd, od 28.03.2012. godine, diretktor Društva je dana  01.06.2015. godine, doneo  sledeću

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE ČLANOVA „SVETLOSTKOMERC“ d.o.o. Beograd

POZIVAJU SE ČLANOVI I NJIHOVI ZASTUPNICI DA UČESTVUJU U RADU SKUPŠTINE ČLANOVA PREDUZEĆA „SVETLOSTKOMERC“ d.o.o. BEOGRAD

Član 1.

            Saziva se sednica Skupštine članova  „SVETLOSTKOMERC“ d.o.o.  Beograd koja će se održati dana 22.06.2015. godine sa početkom u 0900h u prostorijama Advokatske kancelarije Milan Lukić, na adresi Stanoja Glavaša broj 1a, Beograd.

Član 2.

            Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

  1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine Društva,
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
  3. Usvajanje završnog računa Društva za poslovnu godinu 2014.god

 

Poziv za ovu skupštinu dostavlja se svim članovima Društva.

Predlozi svih odluka i izveštaja biće dostupni u prostorijama Advokatske kancelarije Milan Lukić, Beograd, Stanoja Glavaša broj 1a, prvi sprat i na sajtu Društva.

Učešće članova Društva  u radu Skupštine Društva regulisano je članom 15. Osnivačkog akta privredenog društva SVETLOSTKOMERC, a u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, u skladu sa kojim članovima. Skupštinu čine svi članovi  koji mogu koristiti pravo glasa ili njihovi punomoćnici.
Član može glasati lično ili preko punomoćnika. Punomoćje mora biti u pisanoj formi, a jedna kopija dostavlja se Predsedniku Skupštine.

Bilo koji član Skupštine koji ima pravo učešća, ali je onemogućen da učestvuje na Supštini može glasati i pismeno, s tim da njegovo pismeno stigne do održavanja Skupštine.

Punomoćje treba predati Advokatskoj kancelariji Milan Lukić, na adresi: Beograd, Stanoja Glavaša 1a, kod imenovanog advokata, najkasnije jedan dan pred održavanje Skupštine Društva, odnosno najkasnije do 21.06.2015. godine, do 15,oo h.

Beograd, 01.06.2015.
                                                                                               D i r e k t o r

                                                                              ________________________________
                                                                                          PREDRAG ŽIVKOVIĆ


Predlog odluka po dnevnom redu:

                                                           Tačka  1.
Predlog odluke
Kvorum za održavanje Skupštine, dnevni red, predlog i imenovanje predsednika Skupštine izvršiće Direktor Društva na samoj sednici. Zapisničara i overivača zapisnika novoizabrani Predsednik Skupštine će utvrditi neposredno na samoj sednici.

                                                            Tačka  2.
Predlog odluke
Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine Društva održane 15.10.2014. godine.

Tačka  3.
Predlog odluke

Usvaja se završni račun Društva za 2014. godinu, po kome je iskazan gubitak od 491.465,06 dinara.
Iskazani gubitak za 2014. godinu u iznosu od 491.465,06 dinara ostaje nerasporedjen.


Privredno Društvo "Svetlostkomerc" d.o.o
Beograd, Cara Dušana 60

 

                                                          ZAPISNIK

Sa redovne Skupštine Društva "Svetlostkomerc" d.o.o Beograd, ul. Cara Dušana br. 60 održane dana 15.10.2014. godine u prostorijama Društva u Beogradu.

Skupština je počela sa radom u 13,10  časova.

            Sednicu Skupštine otvorio je Predrag Živković, direktor Društva i tom prilikom pozdravio sve prisutne članove Društvai njihovih punomoćnika.
            Pre početka utvrđivanja dnevnog reda za rad Skupštine Direktor je obavestio prisutne da za održavanje sednice postoji kvalifikovani kvorum za odlučivanje i u skladu sa tim konstatuje da su na sednici prisutni članovi Društva sa 64,10 % glasova i da Skupština može donositi punovažne odluke.

            Konstatuje se da svi članovi Društva blagovremeno obavešteni o održavanju Skupštine (oglasna tabla, preporućenom poštom) što svi prisutni potvrđuju.
Sednica je zakazana za 13:00, a odpočela u 13:10 časova.

            Direktor je predložio da se prihvati dnevni red Skupštine na današnjoj sednici, koji su predložili direktori društva kako sledi:

                                                         DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine Društva,
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
  3. Usvajanje završnog računa Društva za poslovnu godinu 2013.

 

            Na pitanje da li se prihvata predloženi dnevni red za današnju sednicu i pošto je ZA glasalo 64,10 % (svi prisutni), Direktor je zakljućio:
Konstatujem da je predloženi dnevni red usvojen većinom glasova prisutnih članova.

            Nakon usvajanja dnevnog reda sednice Skupštine nastavljena je sa radom po tačkama.

A.D.1. Za predsednika Skupštine Društva "Svetlostkomerc" d.o.o Beograd, za ovu skupstinu izabran je GRBA SPOMENKO.
ZA glasalo 64,10 % (svi prisutni),
            Predsednik Skupštine je preuzeo vođenje sednice i konstatovao da za održavanje Skupštine postoji  kvorum.  Za zapisničara, overivača Zapisnika i brojača glasova imenovan je PREDRAG ŽIVKOVIĆ.

A.D.2. Usvaja se zapisnik sa vanredne Skupštine Društva održane 19.04.2013. godine. ZA glasalo 92,98 % od prisutnih ili 59,60 % od svih članova društva a PROTIV glasalo 7,02 % od prisutnih ili 4,50 % od svih članova društva.

 

A.D.3.  Direktor Spomenko Grba je obrazložio završni račun i objasnio razloge poslovnih gubitaka u 2013. godini. Nakon predloga većino glasova (ZA glasalo 92,98 % od prisutnih ili 59,60 % od svih članova društva a PROTIV glasalo 7,02 % od prisutnih ili 4,50 % od svih članova društva), usvojena je sledeća:
 
ODLUKA

1. Usvaja završni račun Društva za 2013. godinu.
          2. Iskazan gubitak za 2013. godinu je 1.487.000,00 dinara.

 

 

Pošto je raspravnjeno po svim tačkama dnevnog reda, sednica Skupštine je završena u 13,30 časova .

 

Beograd, 15.10.2014. godine

 

       Zapisničar                                                                                                  Predsednik

__________________                                                                             ___________________
   Predrag Živković                                                                                      Spomenko Grba

 

 


                                                        
                                                       
 

Arhiva: Ranija obavestenja sa oglasne table mozete preuzeti klikom ovde.

uvoz i zastupstvo   |   kancelarijsko poslovanje   |   informatika   |   servis

bertele   |   seicom

kontakt